Thông tư 02/2016/TT-BXD về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thông tư 02/2016/TT-BXD về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư có hiệu lực từ ngày 02 tháng 4 năm 2016

1. Những quy định chung về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 02:

– Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư phải đóng kinh phí bảo trì, kinh phí quản lý vận hành, kinh phí hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư và các khoản phí, lệ phí khác trong quá trình sử dụng nhà chung cư theo Thông tư 02 năm 2016 và pháp luật liên quan; phải chấp hành nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư, pháp luật về nhà ở, Thông tư số 02/2016/TT-BXD và pháp luật liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng nhà chung cư.

– Ban quản trị nhà chung cư thay mặt cho các chủ sở hữu, người đang sử dụng để thực hiện các quyền và trách nhiệm liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư theo pháp luật nhà ở và Thông tư 02/2016/BXD; trường hợp nhà chung cư không bắt buộc phải thành lập Ban quản trị theo Luật Nhà ở thì các chủ sở hữu, người đang sử dụng tự thỏa thuận phương án quản lý nhà chung cư.

2. Nội dung quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thông tư số 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định việc quản lý phần sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu, theo đó:

– Phần diện tích và các hệ thống thiết bị thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu nhà chung cư được xác định theo Khoản 2 Điều 100 Luật Nhà ở và phải được ghi rõ trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ. Kèm theo hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ phải có danh mục phần sở hữu chung theo Luật Nhà ở; phần sở hữu chung của nhà chung cư phải được sử dụng đúng mục đích, đúng công năng thiết kế được phê duyệt.

– Đối với nhà sinh hoạt cộng đồng của tòa nhà chung cư thì do các chủ sở hữu hoặc Ban quản trị (nếu nhà chung cư có Ban quản trị) hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện quản lý theo quyết định của hội nghị nhà chung cư.

– Thông tư 02/2016/BXD quy định đối với phần sở hữu chung của cụm nhà chung cư thì Ban quản trị của cụm nhà chung cư thay mặt các chủ sở hữu để quản lý phần sở hữu chung này.

3. Tổ chức việc quản lý, sử dụng nhà chung cư

Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, theo đó:

Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định đối với nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp thì giá dịch vụ quản lý vận hành áp dụng đối với phần diện tích văn phòng, dịch vụ, thương mại và diện tích thuộc sở hữu riêng dùng làm chỗ để xe ô tô được xác định theo nguyên tắc sau đây:

– Giá dịch vụ quản lý vận hành áp dụng đối với phần diện tích văn phòng, dịch vụ, thương mại do các bên thỏa thuận trên cơ sở tình hình thực tế của hoạt động kinh doanh, dịch vụ, văn phòng và của từng vị trí nhà chung cư;

– Theo Thông tư số 02 năm 2016, giá dịch vụ quản lý vận hành áp dụng đối với phần diện tích thuộc sở hữu riêng dùng làm chỗ để xe ô tô do các bên thỏa thuận và có thể được tính thấp hơn giá dịch vụ quản lý vận hành áp dụng đối với căn hộ trong cùng một tòa nhà. Quy định này cũng áp dụng đối với phần diện tích thuộc sở hữu riêng dùng làm chỗ để xe ô tô của nhà chung cư chỉ có mục đích để ở;

– Trường hợp các bên không thỏa thuận được giá dịch vụ theo quy định trên thì xác định theo khung giá dịch vụ do UBND cấp tỉnh nơi có nhà chung cư đó quy định.